Peranan Audit  1. Menyediakan kriteria senarai semak proses audit dan garis panduan pelaksanaan audit.  
  2. Melantik juruaudit dalaman EKSA .  
  3. Merancang dan menentukan kekerapan aktiviti audit dalaman EKSA .  
  4. Merancang dan menganjurkan pertandingan  (AZon EKSA terbaik, Zon Amalan GO Green Terbaik dan lain-lain).  
  5. Mencadangkan penambahbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang dikenalpasti semasa proses audit.  
  6. Melakukan pemeriksaan dan tindakan susulan jika perlu.  
  7. Menyediakan laporan keseluruhan audit kepada Jawatankuasa Induk EKSA .  
  8. Menyemak kriteria audit dari masa ke semasa mengikut keperluan.  
  9. Memastikan aktiviti EKSA  dijalankan secara sistematik dan berterusan.